ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Ingeval van twee of meerdere opdrachtgevers, zijn deze allemaal hoofdelijk en ondeelbaar verbonden tot alle verbintenissen van de overeenkomsten tussen partijen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen overeenkomstig alle artikelen van de algemene voorwaarden.
 2. De offertes en aanbiedingen blijven 60 dagen geldig, tenzij anders vermeld door MD Interior.

Het werk wordt pas aangevangen na ondertekening van de bestelling of de overeenkomst, na het overhandigen door de Opdrachtgever van alle nodige documenten en stukken,  en na betaling van het eerste voorschot.  Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer MD Interior hierdoor zal gebonden zijn.

 1. De eventuele uitvoeringstermijnen zijn slechts bindend indien de nodige gegevens en documenten tijdig in ons bezit zijn en indien geen grote wijzigingen gevraagd worden. De vertragingen in uitvoeringstermijn geven geen recht op een boete of schadevergoeding, noch kunnen een eventuele annulatie met zich meebrengen.
 2. MD Interior is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan een ander interieurbureau en/of aangestelde en/of andere vennootschap, en dit mits kennisgeving aan de Opdrachtgever.    MD Interior waakt er in dit geval over dat de verbintenissen correct worden nageleefd, de Opdrachtgever krijgt hierdoor niet minder garanties.
 3. De prijzen zijn steeds aangeduid exclusief BTW. Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling, zijn de facturen netto, zonder korting betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, binnen de veertien dagen na factuurdatum. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de gestelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder vooraf gaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar te rekenen vanaf de    De verschuldigde bedragen, zullen bovendien, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10 % op het nog verschuldigd saldo, en dit met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00, ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten aangevuld  met andere vergoedingen en kosten in geval van gerechtelijke invordering.
 4. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Deze onmiddellijke opeisbaarheid is tevens het geval wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement, vereffening of ontbinding is geraakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd. Bij niet volledige betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, behoudt MD Interior zich het recht voor om de lopende en/of toekomstige opdrachten en diensten op te schorten.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding/verbreking van de overeenkomst door of ten laste van de Opdrachtgever, worden in ieder geval alle reeds geleverde prestaties vergoed.  MD Interior heeft daarenboven recht op een schadevergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs of het nog te factureren saldo als vergoeding voor onkosten en winstderving. Wij hebben de mogelijkheid om hogere schade te bewijzen.  Wanneer de Opdrachtgever om welke reden dan ook beslist om een deel van de opdracht niet uit te voeren, zal eenzelfde schadevergoeding verschuldigd zijn aan MD Interior.

Een betaald voorschot zal in alle andere gevallen van ontbinding/verbreking  ten laste van de Opdrachtgever, verworven blijven ten titel van schadeloosstelling en zal minstens aangewend kunnen worden op de totale schadeloosstelling.

 1. Eventuele klachten worden enkel aanvaard wanneer ze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de gebreken die MD Interior in staat stelt kennis te nemen van de gebreken.  Het uitblijven van schriftelijke opmerkingen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geldt in ieder geval als definitieve aanvaarding van de prestaties en/of eventuele meerwerken, alsook van de omvang en prijs van de prestaties en/of meerwerken.
 2. Eventuele klachten of opmerkingen met betrekking tot facturen, geleverde goederen en/of prijzen geven nooit het recht aan de Opdrachtgever om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, ook niet wanneer deze klachten tijdig zijn ingediend.
 3. MD Interior kan nooit gehouden zijn tot gevolgschade onder meer en in het bijzonder niet voor financiële verliezen zoals gederfde winst, verminderde opbrengst, onvoldoende prestaties, verlies aan klanten, …
 4. De totale aansprakelijkheid, zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid wordt ten allen tijde en in alle gevallen beperkt, welke ook de oorzaak van de schade is of zou kunnen zijn, tot 35 % van de waarde van onderhavig contract en kan nooit meer bedragen.

Voor zover de verzekeraar van MD Interior tussenkomt en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief dekking verleent en uitbetaalt, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar effectief uitbetaalt (op heden verzekerd voor € 500.000,00), zonder verder verhaal tegen MD Interior.

Iedere aanspraak tot schadevergoeding of vordering tot vrijwaring of enige andere vordering ingesteld door de Opdrachtgever of andere personen vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde Belgische rechtbanken binnen een termijn van 3  maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn (=vervaltermijn).

 1. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
 2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent MD Interior behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Binnenkort meer informatie